Folkmord del 1.htm

Innehållsförteckning

pdf html
Folkmord del 1 Folkmord del 1
Folkmord del 1, Not 1 Folkmord del 1, Not 1
Folkmord del 1, Not 2 Folkmord del 1, Not 2

Definition

När man pratar om folkmord brukar man avse fysiska förintelser av folkgrupper men det finns många typer av förintelser som alla har samma resultat. Jag börjar därför med en känd definition FNs:

FN har ungefär följande definition:

Artikel I

De fördragsslutande parterna bekräfta, att folkmord, vare sig det förövas i fredstid eller i krigstid, är ett brott enligt folkrätten, vilket det förplikta sig att förebygga och bestraffa.

Artikel II

I denna konvention förstås med folkmord envar av följande gärningar förövad i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp såsom sådan nämligen,

 1. att döda medlemmar av gruppen;

 2. att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada;

 3. att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis;

 4. att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen;

 5. att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

Artikel III

Följande gärningar skola vara straffbara:

 1. folkmord;

 2. stämpling till folkmord;

 3. omedelbar och offentlig uppmaning till folkmord;

 4. försök till folkmord;

 5. delaktighet i folkmord.

Artikel IV

Personer, som göra sig skyldiga till folkmord eller annan i artikel III uppräknad gärning, skola bestraffas, vare sig de äro grundlagsenligt ansvariga styresmän, ämbets- och tjänstemän eller enskilda personer.

Detta känner ni alla till, helt eller delvis, vad färre av er känner till är de folkmord som begåtts och av vilka. Det är min avsikt att här gå igenom ett antal av dessa folkmord, vilka som varit ytterst ansvariga och hur det har format min syn på varför världen befinner sig i kaos.

De flesta av er har läst delar av gamla testamentet, thoran eller koranen (det är i princip samma bok) och där kunnat läsa om mängder av folkmord (se 5 Mos 7). Sedan dess har många fler förekommit men skulle jag gå så långt tillbaka skulle jag vara död och begraven innan jag kom till 1900-talet. Därför börjar jag med Armenien ty det har utförts folkmord där, 1915-1918, av en stat och en religiös grupp som är aktuell i nutid. Anledningen har också, för en tänkande människa, varit högst besynnerlig.

Armenien

I enlighet med den judiska planen, som den avslöjas i Sion Vises Potokoll, möttes 1905 judiska ledare i frimurarlogerna i Saloniki, Paris och Wien. Dagordningen var att planera en statskupp mot Turkiets sultan Abdul Hamid II.

Dönmeh, judar och krypto-judar Note_1 (klicka), tog kontroll över det turkiska imperiet 1909. De hade flera mål. Det primära var att etablera en segregerad judisk stat i Palestina. De försökte också inleda första världskriget för att slakta så många kristna, som möjligt, samt förstöra det turkiska imperiet och där ersätta islamisk religion och kultur med ett själlöst kulturlöst samhälle grundat av judiska positivister Note_2 i Wien, Paris och Saloniki.

Så börjar, i fri översättning, Christopher Jon Bjerknes bok The Jewish Genocide of Armenian Christians. I det följande kommer fler av mina fria översättningar - den exakta texten finns på det angivna sidnumret.

Min text bygger främst på två judars (Christopher Jon Bjerkenes och broder Nathanael) texter - dels boken ovan och dels Jews Plotted The Armenian Holocaust. Den första är på över 500 sidor och den andra är på 5-6 skärmsidor. Till dessa kommer fler texter vars länkar anges i slutet.

Förintelsen av de kristna Armenierna genomfördes av "ungturkarna" som leddes av Dönmeh krypto-judar från Saloniki vars ledare var juden Baruchyah Russo. För att genomföra denna förintelse utlovade de till Armenierna ett nytt oberoende Armenien. Samtidigt erbjöds turkar och kurder Armeniernas egendomar och rikedomar. Hur nu detta skulle gå ihop.

Massakern på Armenier och Assyriska kristna i det Turkiska imperiet är ett brott av sådan dimension att det, sannolikt, historiskt inte har sin like i världen. Lidandet trotsar all beskrivning. Ärkebiskopen av Cantebury sid 187. Men varför i herrens namn ville man ha död på armenierna?

Motiv

Judarna hade både religiösa, ekonomiska och herrefolks motiveringar för att massmörda armenierna. Nedan följer några (sid10-11):

 1. Judarna anser att armenier är detsamma som amalekiter och dessa skall tillintetgöras till sista man, kvinna och barn. Det har Gud befallt så är det skrivet i bibeln. Med andra ord folkmord uppmanas.

 2. Den hebreiska bibeln, judiska tamud och judiska kabilistiska texter instruerar judarna att döda alla kristna. Med andra ord folkmord uppmanas.

 3. Judarna ville misskreditera den islamska religionen och ruinera Turkiet för att ett för judar säkert område skulle skapas i Palestina.

 4. Judarna ville eliminera kunniga konkurrenter.

 5. Judarna ville starta krig mellan kristna och muslimer vilket skulle utvecklas till ett världskrig. Detta krig skulle medföra att duktiga, intelligenta och driftiga unga män skulle ta livet av varandra och slutligen skulle judarna bli herrar i Jerusalem. Ett Jerusalem som skall bli världens huvudstad.

  Det vill säga: Mer folkmord uppmanas

Detta skrevs det om 1862 (Moses Hess), 1913 (New York Times), 1914 (Berliner Tageblatt) osv.

Resultatet av denna politik blev ett folkmord på armenierna på ca 1.5 miljoner män, kvinnor och barn. Nedan en bild över det geografiska område ursprungliga Armenien och nuvarande Armenien omfattade/ar.
turkey-armenia.gif

Källa: Armenien

Christopher Jon Bjerknes bok är mycket väl dokumenterad med källor och dess innehåll stöds av många andra på nätet: Både judar och andra.

I en bok på över 500 sidor uppstår naturligtvis fel men bokens tema blir inte fel för enstaka fel. Det finns de som försökt diskreditera boken men de faller på eget grepp. Studera till exempel Armenian weekly. Jag har inte för avsikt att gå in på detaljerna. Det blir för tråkigt.

Inser att nästa brev får ta upp de tre religionerna judendom, kristendom och islam. Annars blir det för konstigt för er nytillkomna läsare.

Ytterligare källor

http://www.historyplace.com/worldhistory/genocide/armenians.htm

https://www.youtube.com/watch?v=D_L6uQLR2dM

http://www.realjewnews.com/?p=77

http://www.oocities.org/enver1908/

https://en.wikipedia.org/wiki/Young_Turks

http://experimentlandet.blogg.se/2016/february/ockulta-judar-bakom-folkmordet-pa-armenierna.html

http://www.atajew.com/

http://jewishracism.blogspot.se/